นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย

Future Innovative Thailand Institute

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส,ชื่อ,ที่อยู่หรือที่ทำงาน,เขต,ไปรษณีย์,หรือหมายโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ในกรณีที่ท่านสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย จะเก็บรวบรวมข้อมูล่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ,อายุ,สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ,ความสนใจ เป็นต้น
3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
4. สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1. สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เป็นต้น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย เท่านั้น
2. สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
3. สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย เป็นต้น สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมและกิจการของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย
สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคลของท่าน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือการแชร์ข้อมูลส่วนบุคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อรูปแบบใดๆ จากสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยก็ได้ โดยเพียงท่านส่งความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย ทราบที่ Email : [email protected]
การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น https://fit.or.th

การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยสามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะชมหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย
ในกรณที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยตามที่อยู่ที่ปรากฎข้างล่างนี้

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย Future Innovative Thailand Institute
Address: 17/49 ซ.ประดิพัทธ์ 1 ถ.ประดิพัทธ์
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Email : [email protected]