YSEALISummit2019

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยนำคณะผู้นำเยาวชนจากโครงการ YSEALI เข้าศึกษาดูงานการปลูก และการเก็บเกี่ยวสัปปะรดสายพันธุ์ภูเก็ตแท้ๆ ณ ไร่สัปปะรด จังหวัดภูเก็ต ทางกลุ่มเกษตรกรได้บรรยายถึงประวัติความเป็นมาของสัปปะรดภูเก็ต หรือที่เรียกในภาษาท้องถิ่นทางใต้ว่า “หย่านัด” ชวนลงมือปลูก เก็บเกี่ยวผลสุก และสอนวิธีการปอกสัปปะรดแบบชาวบ้าน ทั้งนี้สิ่งที่ทำให้สัปปะรดภูเก็ตมีรสชาติที่โดดเด่นกว่าสายพันธุ์อื่น คือ การปลูกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งถือว่ามีสภาพดินและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมอย่างมากในการเติบโตของต้นสัปปะรด และยังได้ทราบถึงแนวทางการส่งทำตลาดอย่างไรให้เกิดความยังยืนต่อเกษตรกรและชุมชนอีกด้วย #YSEALISummit2019