YSEALISummit2019

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย พาคณะเยาวชน YSEALI ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนร้านกระจูดมงคลทิพย์ ในครั้งนี้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการสานพลังประชารัฐภูเก็ตที่เข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์กระจูด (value added) โดยเยาวชนได้มีโอกาสได้สานปลาตะเพียนและเรียนรู้วิธีทำผลิตภัณฑ์กระจูด #YSEALISummit2019