การใช้ข้อมูลชีวมาตรของหน่วยงานรัฐและเอกชนหรือไม่

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย ร่วมเสวนาประชาชน ประเทศไทยควรจะต้องมีกฎหมายควบคุมการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลชีวมาตรของหน่วยงานรัฐและเอกชนหรือไม่ โดยสมาคมความมั่นคงและปลอดภัยสารสนเทศ 20/09/62