YSEALI Generation: ASEAN Education for the 21st Century

YSEALI Generation: ASEAN Education for the 21st Century

C asean และ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา จัดโครงการ “YSEALI Generation: ASEAN Education for the 21st Century” ครั้งแรกในประเทศไทย

C asean ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านธุรกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม ของพลเมืองอาเซียนรุ่นใหม่ ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (Future Innovation Thailand Institute-FIT) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการ YSEALI Generation ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ ASEAN Education for the 21st Century ครั้งแรกในประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาพร้อมให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่เยาวชนที่ได้รับเลือกตลอดโครงการ

ประธานาธิบดีบารัก โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกา เปิดตัวโครงการ YSEALI เมื่อปี 2556 เป็นการรวมตัวของผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 18-35 ปี จาก 10 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ลาว สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนในภูมิภาค และสหรัฐอเมริกา โดยเน้นหัวข้อที่สำคัญที่กำลังเป็นความท้าทายใหม่ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในหมู่เยาวชนอาเซียน

“โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) นับเป็นโครงการสำคัญที่สุดของประธานาธิบดีบารัก โอบามา ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับกลุ่มประเทศในอาเซียน โดยการสร้างผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกิจกรรมด้านการพัฒนา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมุ่งจัดการกับสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นความท้าทายสำคัญของภูมิภาคอาเซียน ในปีนี้มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 5,346 คน ซึ่งเป็นจำนวนผู้สมัครมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง 80 คนเท่านั้น นอกเหนือจากการสร้างผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนแล้ว สหรัฐอเมริกายังคาดหวังที่จะสร้างทัศนคติที่ดีต่อสหรัฐอเมริกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เหล่านี้ด้วยเช่นกัน” ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ C asean กล่าว

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และประธานสถาบันออกแบบอนาคตแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพราะเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เยาวชนในอาเซียนที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะสามารถหล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และเป็นประชากรที่มีคุณภาพ ร่วมกันพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคบนเวทีโลกต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้โอกาสเยาวชนได้แสดงศักภาพในการร่วมกำหนดอนาคตของพวกเขา“การปฏิรูปประเทศไทยจะเป็นหลักประกันความอยู่รอด และความเชื่อมั่นของไทยในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษา ที่เป็นทางออกที่สำคัญ และเร่งด่วนที่สุด ในการปฏิรูปประเทศไทยให้ดีขึ้นในอนาคต” ดร.สุรินทร์ กล่าว

About YSEALI Generation: ASEAN Education for the 21st Century Workshop
Education lies at the core of ASEAN’s development process, creating a knowledge-based society and contributing to the enhancement of ASEAN competitiveness. The YSEALI Generation: ASEAN Education for the 21st Century Workshop features interactive panel discussions, workshops, and cultural outings that will enable youth leaders to learn from each other’s experiences, exchange ideas with experts in the field of education, and find avenues for cross-border collaboration.
Date: 12 – 16 December 2015
Location: Bangkok, Thailand

Hands-on Learning Workshops
YSEALI Generation: ASEAN Education for the 21st Century Workshop provides hands-on training, acquiring firsthand knowledge and peer networking to give selected youth the necessary tools to take on leadership roles in their home community, deepen and utilize their knowledge about regional education issues and understand their perspective to understand ASEAN challenges.
Participants will have the opportunity to share their ideas and build networks with other youth leaders from U.S. and the Southeast Asian regions. It also serves as venue for young people to engage in cultural exchanges. This will strengthen a region-wide cooperation among youth to implement projects among participating individuals and organizations, as well as explore possibilities for project collaboration and laying the groundwork for long-term partnerships.