TCASter

TCASter เนื่องจากปัจุบันระบบการศึกษาไทยมีการสอบเป็นจำนวนมาก ทั้งการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง การสอบภายในโรงเรียน การสอบแข่งขัน และอื่นๆ อีกมากมาย หากคิดเพียงแค่นักเรียนระดับชั้น ม 6 ที่ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็มีมากถึง 400,000 คน

ซึ่งสำหรับสังคมประเทศไทยนั้น การสอบคือตัวชี้วัดที่มีความสำคัญกับชีวิตอย่างมาก เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดหลักในการตัดสินอนาคต เช่น เกรดในโรงเรียน หรือการสอบคณะและมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน การเตรียมตัวสอบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก และผู้ปกครองล้วนแล้วแต่ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ในการเตรียมตัวสอบ ทั้งหนังสือ หรือการกวดวิชา (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์)

โดยทางทีมงาน TCASter มีแนวคิดที่ต้องการพัฒนา Application การทำข้อสอบ Online เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ นักเรียน ให้สามารถเตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในลักษณะของ Application นั้น จะมี 3 ส่วนหลัก

1. ส่วนของข้อสอบ ที่มีลักษณะคล้าย Ebook น้องๆ จะสามารถขีดเขียนได้ เพื่อให้มีความคล้ายคลึงกับประสบการณ์เตรียมตัวของน้องๆ แบบปกติ
2. เป็นส่วนของตัวเลือกคำตอบ ซึ่งจะอยู่ข้างๆ ส่วนแรก เพื่อให้น้องๆ สามารถตอบคำถามได้ทันทีหลังคิดคำตอบเสร็จสิ้น
3. ส่วนของการแสดงผลลัพธ์คะแนน เฉลย และการเก็บข้อมูล เพื่อให้น้องๆ สามารถรู้คะแนนได้ทันทีหลังสอบเสร็จ สามารถตรวจสอบและทำความเข้าใจผ่านเฉลย และดูพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้

ซึ่งนอกจากจะช่วยในการเตรียมตัวสอบแล้ว Application นี้ยังช่วยให้น้องๆ ได้หลากหลายมิติ
1. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือเตรียมสอบได้ สามารถใช้ซ้ำหรือกลับมาทบทวนบ่อยๆได้ ซึ่งจากข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนพบว่า มีนักเรียนจำนวนมากที่ไม่กล้าขีดเขียน หรือจดคำตอบลงในหนังสือ เพื่อที่จะกลับมาใช้ซ้ำได้

2. มีความสะดวกในการพกพา เนื่องจากเป็น Online base ทำให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องพกพาหนังสือหนักๆ จำนวนมาก เพราะภายใน Application มีไฟล์วิชาต่างๆ อย่างครบถ้วนและครบครัน มีความสะดวกในการใช้งานจากความสอดคล้องกับพฤฒติกรรมการเตรียมตัวสอบแปปปกติ คือ นักเรียนต้องการขีดเขียนใจความสำคัญ หรือจดคำนวณต่างๆ

3. สามารถตรวจสอบพัฒนาการการเรียนรู้ของน้องๆ ได้ เนื่องจากมีการเก็บคะแนนในการทำทุกครั้ง สามารถเปรียบเทียบคะแนนกับผู้ใช้งานคนอื่นได้ ทำให้น้องๆ เห็นพัฒนาการในการฝึกฝนของตัวเอง และมีแรงจูงใจจากการเปรียบเทียบกับผู้อื่นเพื่อให้พยายามมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นแล้ว Application นี้จะมีส่วนช่วยสำคัญให้เด็กนักเรียนเตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถสอบได้อย่างมั่นใจ

Govtech Mission “One Nation, One Mission” #ยกระดับประเทศไทย #EdTech #TCAS

TCASter

TCASter เนื่องจากปัจุบันระบบการศึกษาไทยมีการสอบเป็นจำนวนมาก ทั้งการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง การสอบภายในโรงเรียน การสอบแข่งขัน และอื่นๆ อีกมากมาย หากคิดเพียงแค่นักเรียนระดับชั้น ม 6 ที่ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็มีมากถึง 400,000 คนซึ่งสำหรับสังคมประเทศไทยนั้น การสอบคือตัวชี้วัดที่มีความสำคัญกับชีวิตอย่างมาก เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดหลักในการตัดสินอนาคต เช่น เกรดในโรงเรียน หรือการสอบคณะและมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน การเตรียมตัวสอบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก และผู้ปกครองล้วนแล้วแต่ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ในการเตรียมตัวสอบ ทั้งหนังสือ หรือการกวดวิชา (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์)โดยทางทีมงาน TCASter มีแนวคิดที่ต้องการพัฒนา Application การทำข้อสอบ Online เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ นักเรียน ให้สามารถเตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในลักษณะของ Application นั้น จะมี 3 ส่วนหลัก1. ส่วนของข้อสอบ ที่มีลักษณะคล้าย Ebook น้องๆ จะสามารถขีดเขียนได้ เพื่อให้มีความคล้ายคลึงกับประสบการณ์เตรียมตัวของน้องๆ แบบปกติ 2. เป็นส่วนของตัวเลือกคำตอบ ซึ่งจะอยู่ข้างๆ ส่วนแรก เพื่อให้น้องๆ สามารถตอบคำถามได้ทันทีหลังคิดคำตอบเสร็จสิ้น3. ส่วนของการแสดงผลลัพธ์คะแนน เฉลย และการเก็บข้อมูล เพื่อให้น้องๆ สามารถรู้คะแนนได้ทันทีหลังสอบเสร็จ สามารถตรวจสอบและทำความเข้าใจผ่านเฉลย และดูพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ซึ่งนอกจากจะช่วยในการเตรียมตัวสอบแล้ว Application นี้ยังช่วยให้น้องๆ ได้หลากหลายมิติ1. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือเตรียมสอบได้ สามารถใช้ซ้ำหรือกลับมาทบทวนบ่อยๆได้ ซึ่งจากข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนพบว่า มีนักเรียนจำนวนมากที่ไม่กล้าขีดเขียน หรือจดคำตอบลงในหนังสือ เพื่อที่จะกลับมาใช้ซ้ำได้ 2. มีความสะดวกในการพกพา เนื่องจากเป็น Online base ทำให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องพกพาหนังสือหนักๆ จำนวนมาก เพราะภายใน Application มีไฟล์วิชาต่างๆ อย่างครบถ้วนและครบครัน มีความสะดวกในการใช้งานจากความสอดคล้องกับพฤฒติกรรมการเตรียมตัวสอบแปปปกติ คือ นักเรียนต้องการขีดเขียนใจความสำคัญ หรือจดคำนวณต่างๆ 3. สามารถตรวจสอบพัฒนาการการเรียนรู้ของน้องๆ ได้ เนื่องจากมีการเก็บคะแนนในการทำทุกครั้ง สามารถเปรียบเทียบคะแนนกับผู้ใช้งานคนอื่นได้ ทำให้น้องๆ เห็นพัฒนาการในการฝึกฝนของตัวเอง และมีแรงจูงใจจากการเปรียบเทียบกับผู้อื่นเพื่อให้พยายามมากยิ่งขึ้น ดังนั้นแล้ว Application นี้จะมีส่วนช่วยสำคัญให้เด็กนักเรียนเตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถสอบได้อย่างมั่นใจGovtech Mission "One Nation, One Mission" #ยกระดับประเทศไทย #EdTech #TCAS

โพสต์โดย Future Innovative Thailand Institute เมื่อ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2019