REFIT กายภาพบำบัดส่งตรงถึงคุณ

REFIT กายภาพบำบัดส่งตรงถึงคุณ เป็นบริการทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัดโดยตรง โดยการที่ผู้รับบริการสามารถรับการรักษาได้ตามสถานที่ วันและเวลาที่ได้นัดหมาย รวมถึงรายละเอียดของอาการที่ได้ให้ไว้กับเรา

เนื่องจากเราได้เล็งเห็นถึงปัญหาจากประสบการณ์ทำงานด้านกายภาพบำบัดในตลอดกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา และได้มีโอกาสทำงานร่วมกับบริษัทประกันภัย จนได้พบเจอปัญหาที่ว่า กายภาพบำบัดเป็นหนึ่งในแวดวงสาธารณสุขที่ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงได้น้อยมาก ด้วยจำนวนบุคลากรที่จำกัดประมาณ 25,000 คนจากทั่วประเทศ โดยเกือบทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งในแผนกกายภาพบำบัดของสถานพยาบาลต่าง ๆ ของรัฐนั้นมีความหนาแน่นของผู้เข้ารับบริการสูงมากเมื่อเทียบกับจำนวนนักกายภาพบำบัด ทำให้เวลาเฉลี่ยการรักษาจากปกติ 1 ชั่วโมง ลดเหลือเพียงไม่เกิน 10-15 นาทีต่อคนเท่านั้น

จากปัญหาข้างต้นทำให้เราเห็นว่า กลุ่มคนเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนจากการเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล เป็นการรอรับบริการที่บ้านด้วยบริการของเรา ซึ่งมีเครื่องมือที่เทียบเท่ากับที่สถานพยาบาล ด้วยบริการนี้ จะช่วยลดปัญหาในการเดินทางไปได้ทั้งหมด รวมถึงลดความแออัดของสถานพยาบาล ทำให้การรักษา มีความสะดวกสบาย ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างเท่าเทียม

ทีมงานของเราประกอบไปด้วย นักกายภาพบำบัด นักพัฒนาซอฟร์แวร์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Customer Relationship Management (CRM Salesforce) UX/UI designer รวมถึง Full stack developer ในส่วนของการพัฒนาระบบ ที่ลงลึกลงไปถึงระบบจัดการข้อมูล Big Data เพื่อที่จะยกระดับวงการกายภาพบำบัดไทย ให้คนไทยได้รู้จักถึงความสำคัญและมีโอกาสเข้าถึงบริการได้มากยิ่งขึ้น

Govtech Mission “One Nation, One Mission” #ยกระดับประเทศไทย#HealthTech

Refit

REFIT กายภาพบำบัดส่งตรงถึงคุณ เป็นบริการทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัดโดยตรง โดยการที่ผู้รับบริการสามารถรับการรักษาได้ตามสถานที่ วันและเวลาที่ได้นัดหมาย รวมถึงรายละเอียดของอาการที่ได้ให้ไว้กับเราเนื่องจากเราได้เล็งเห็นถึงปัญหาจากประสบการณ์ทำงานด้านกายภาพบำบัดในตลอดกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา และได้มีโอกาสทำงานร่วมกับบริษัทประกันภัย จนได้พบเจอปัญหาที่ว่า กายภาพบำบัดเป็นหนึ่งในแวดวงสาธารณสุขที่ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงได้น้อยมาก ด้วยจำนวนบุคลากรที่จำกัดประมาณ 25,000 คนจากทั่วประเทศ โดยเกือบทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งในแผนกกายภาพบำบัดของสถานพยาบาลต่าง ๆ ของรัฐนั้นมีความหนาแน่นของผู้เข้ารับบริการสูงมากเมื่อเทียบกับจำนวนนักกายภาพบำบัด ทำให้เวลาเฉลี่ยการรักษาจากปกติ 1 ชั่วโมง ลดเหลือเพียงไม่เกิน 10-15 นาทีต่อคนเท่านั้นจากปัญหาข้างต้นทำให้เราเห็นว่า กลุ่มคนเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนจากการเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล เป็นการรอรับบริการที่บ้านด้วยบริการของเรา ซึ่งมีเครื่องมือที่เทียบเท่ากับที่สถานพยาบาล ด้วยบริการนี้ จะช่วยลดปัญหาในการเดินทางไปได้ทั้งหมด รวมถึงลดความแออัดของสถานพยาบาล ทำให้การรักษา มีความสะดวกสบาย ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างเท่าเทียมทีมงานของเราประกอบไปด้วย นักกายภาพบำบัด นักพัฒนาซอฟร์แวร์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Customer Relationship Management (CRM Salesforce) UX/UI designer รวมถึง Full stack developer ในส่วนของการพัฒนาระบบ ที่ลงลึกลงไปถึงระบบจัดการข้อมูล Big Data เพื่อที่จะยกระดับวงการกายภาพบำบัดไทย ให้คนไทยได้รู้จักถึงความสำคัญและมีโอกาสเข้าถึงบริการได้มากยิ่งขึ้นGovtech Mission "One Nation, One Mission" #ยกระดับประเทศไทย #HealthTech

โพสต์โดย Future Innovative Thailand Institute เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019