EdWINGS

เราเป็นคนทำงานในวงการศึกษาในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม เราได้พยายามที่จะทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆมากมาย เนื่องจากเรามีความชื่อว่าการศึกษาไม่สามารถแก้ได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงอย่างเดียว เราจึงมุ่งมันในการสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์กับองค์กรในภาคการศึกษาและภาคส่วนอื่นๆมากมาย

จนกระทั่ง เราได้พบอุปสรรคของหลายๆองค์กรคือการทำแต่ละฝ่ายต่างไม่รู้ว่ามีใครทำอะไรกันไปแล้วบ้าง เกิดเหตุให้มีงานทับซ้อนกันมากมาย และเงินสนับสนุนขาดแคลนเนื่องจากคนทั่วไป และนักลงทุนไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของผู้เล่นในแวดวงการศึกษาได้

เราจึงมีความตั้งใจที่จะเป็นตัวกลางระหว่าง โรงเรียน บุคคลทั่วไป และองค์กรด้านการศึกษาผ่านการสร้างแพลตฟอร์มกลางในการบริจาคเงินเข้าโรงเรียน ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคทั่วไปตรงที่เงินบริจาคจะเข้าบัญชีอีเลคทรอนิคส์ของโรงเรียนโดยตรง แทนบัญชีธนาคารปกติ ที่โรงเรียนสามารถใช้จ่ายเพื่อซื้อบริการ หรือสินค้าที่องค์กรด้านการศึกษาได้ลงไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ก่อให้เกิดความโปร่งในวงจรหมุนเวียนการเงินตั้งแต่ขั้นบริจาค ไปจนถึงขั้นการใช้จ่าย รวมไปถึงก่อให้เกิดตัวชี้วัดการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ และการประเมินความคุ้มค่าของโครงการด้านการศึกษาได้อย่างครบวงจร เพื่อเป็นฐานข้อมูลเปิดที่ประชาชนคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้เพื่อตรวจสอบการใช้เงินของโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งยังดึงดูดให้องค์กรด้านการศึกษาโดยทั่วไปเปิดเผยตัวมากขึ้น และทำให้เวทีด้านการศึกษาของไทยก้าวเข้าสู่การแข่งขันแบบเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส

Govtech Mission “One Nation, One Mission” #ยกระดับประเทศไทย #EdTech
https://www.facebook.com/FutureInnovativethailand/videos/667883160333394/