Arincare – ระบบบริหารร้านขายยา ใช้งานง่าย ใช้ฟรี

Healthcare หรือสาธารณสุขเป็นปัญหาที่ใหญ่และสำคัญของสังคมไทยมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์ การขาดงบประมาณสำหรับสถานพยาบาลและเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยมีมากขึ้นเรื่อยๆ จนการให้บริการทางการแพทย์มีไม่เพียงพอ* นอกจากการขาดแคลนบุคลากรแล้วแล้วปัญหากระจายตัวของแพทย์ก็เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คนไทยจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ ในพื้นที่ภาคใต้และตะวันออกเฉียงเหนือผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ย **แพทย์ 1 คนต้องรับผิดชอบผู้ป่วยเป็นจำนวนมากถึง 13,000 คน** จากข้อมูลเหล่านี้ทางทีมงานจึงมีความเห็นว่าการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยนั้นไม่สามารถทำได้เพียงแค่การเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ แต่ยังมีความจำเป็นในการ “นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ทีมงาน Arincare ได้มีการสำรวจและพบว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เข้าถึงชุมชนและประชากรได้มากที่สุดในประเทศไทยนั้นกลับไม่ใช่โรงพยาบาล แต่เป็นร้านขายยาและเภสัชกรชุมชนที่กระจายอยู่ในชุมชนทั่วประเทศทั้งในระดับตำบลและอำเภอ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2560 ประเทศไทยมีร้านขายยาอยู่มากกว่า 21,000 แห่งทั่วประเทศ** รวมทั้งยังมีเภสัชกรชุมชนอีกมากกว่า 5,000 คน ในแต่ละวันมีประชาชนเข้าใช้บริการร้านขายยาเหล่านี้เป็นจำนวนเฉลี่ยมากกว่า 2 ล้านคนต่อวัน จึงนับได้ว่าเภสัชกรชุมชนและร้านขายยาเหล่านี้คือหน่วยสาธารณสุขที่เข้าถึงคนไทยได้มากที่สุดทั้งในเชิงปริมาณและพื้นที่การให้บริการ แต่อย่างไรก็ตามผลสำรวจของทีมงานพบว่ามากกว่า ร้อยละ 70 ของจำนวนร้านขายยาเหล่านี้ไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการใดๆ เข้ามาเพื่อช่วยในการทำงาน เภสัชกรส่วนใหญ่ยังคงทำงานบนกระดาษและไม่ได้มีการเก็บข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับการจ่ายยาและคนไข้

ทางทีมงาน Arincare จึงได้เล็งเห็นว่าถ้าเภสัชกรชุมชนและร้านขายยาเหล่านี้สามารถเข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในราคาที่ย่อมเยาว์ ก็จะทำให้สามารถยกระดับเพิ่มขีดความสามารถให้กับระบบสาธารณสุขได้อย่างมหาศาลตั้งแต่ระดับชุมชน ช่วยประหยัดงบประมาณของทางภาครัฐ และทำให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการสาธารณสุขที่ดีขึ้น

อีกทั้งยังสอดคล้องกับการทำให้เกิด “Digital Transformation ด้านสาธารณสุข” ที่สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลอีกด้วย ทางทีมงานจึงได้เริ่มต้นพัฒนาแพล็ตฟอร์ม “อรินแคร์” (Arincare) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและฐานข้อมูลกลางของยารักษาโรค สำหรับเภสัชกรชุมชนและร้านขายยาไทย โดยเปิดให้ใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ”

Govtech Mission “One Nation, One Mission” #ยกระดับประเทศไทย #HealthTech
https://www.facebook.com/FutureInnovativethailand/videos/283629405849053/