21st Century Survival Box

21st Century Survival Box : ทักษะแห่งอนาคตสร้างได้ในห้องเรียน

BASE Playhouse คือ โรงเรียนธุรกิจและทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กยุคใหม่ ที่ออกแบบห้องเรียนแนวใหม่ด้วยการทำให้ ความสนุก เป็นตัวจุดประกายและฝึกทักษะ ให้กับน้องๆ ยุคใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่โลกที่มีความไม่แน่นอนอยู่เสมอ

ในโลกยุคใหม่ที่ความต้องการของตลาดแรงงานในยุคเทคโนโลยีก้าวไปเร็วเกินกว่าที่ระบบการศึกษาจะก้าวตามทัน ทักษะที่เด็กยุคใหม่ต้องมี ที่ World Economics Forum (WEF) เรียกว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill) จึงไม่สามารถถูกฝึกสอนได้ด้วยการสอนผ่านสื่อการเรียนรู้แบบเก่าในห้องเรียนอีกต่อไป แม้ว่าปัจจุบันจะมีคอร์สออนไลน์จำนวนมากที่พยายามใช้การเข้าถึงที่ง่ายกว่าเพื่อถ่ายทอดทักษะเหล่านี้ แต่แก่นของทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้น มีหลายๆ ทักษะ เป็นทักษะทางด้านอารมณ์และการเข้าสังคม (Social & Emotional Skills) การเรียนออนไลน์ไม่สามารถตอบโจทย์นี้ได้ เพราะไม่สามารถฝึกบางทักษะที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จึงทำให้ไม่สามารถฝึกสร้างทักษะเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคุณครูหลายท่านที่พยายามจะปรับทักษะเหล่านี้ไปสอนในห้องเรียนของตนเองก็ติดปัญหาจำนวนมาก เนื่องจากทักษะเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่ และต้องใช้วิธีการสอนและฝึกฝนแบบที่ครูหลายท่านไม่คุ้นเคย จึงทำให้การพัฒนาครูเพื่อไปพัฒนาเด็กต่อในเรื่องนี้นั้นเป็นไปได้ยากและช้ากว่ามาก

ทีม BASE Playhouse จึงออกแบบสื่อการสอนที่เรียกว่า ’21st Century Survival Box’ ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกจริงในห้องเรียนโดยมีครูเป็นแค่ผู้ set-up ห้องเรียนเท่านั้น สื่อการสอนที่ว่านี้จะทําให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนจนเกิดเป็น ทั้งทักษะที่แท้จริง ด้วยกระบวนการเรียนออนไลน์ที่ให้องค์ความรู้ ประกอบกับการทํา Mission และแข่งขันกันเพิ่มสกิลด้วยการลงมือทําจริงแบบออฟไลน์ในรูปแบบของเกม และบอร์ดเกม ซึ่งเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเองของผู้เรียนที่ผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ (Blended-Learning) โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้สอน ผู้เรียนสามารถใช้งานในระบบได้เอง เพียงสถานศึกษามีห้องเรียนสําหรับวาง Tool box และใช้ในการ ทํากิจกรรม ซึ่ง 21st Century Survival Box ถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่าน แพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบด้วยแนวคิด Gamification ที่ทําให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่อยากจะเรียนรู้ โดยไม่ต้องมีผู้สอน หรือควบคุม

สื่อการสอนนี้สามารถใช้ได้ในโรงเรียน สถานศึกษา ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้เยาวชน หรือแม้แต่บริษัท ที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน ด้วยการให้บริการในรูปแบบ Subscription โดย 1 package สามารถ รองรับผู้เรียนได้สูงสุด 30 คน โดยจะได้รับ Tool box ที่บรรจุบอร์ดเกม และอุปกรณ์การเรียนรู้, คู่มือและอบรมการใช้งานสําหรับ Facilitator , Online Content Provider Service , Class Room System , Self Tracking & Porfolio และบริการช่วยเหลือ Support โดยสามารถวัดผลการเรียนรู้ได้ผ่านผลการทำกิจกรรม เพื่อนำไปใช้ต่อยอดเป็นข้อมูลทักษะของผู้เรียนต่อไป

ทางทีม BASE Playhouse มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้สื่อการสอนนี้ให้ไปอยู่ในสถานศึกษาทั้งในเมืองและต่างจังหวัด เพื่อสร้างเด็กไทยทั้งที่มีโอกาส และด้อยโอกาส ให้สามารถมีทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้ได้จำนวนมากที่สุด เพื่อที่จะได้กลายไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาประเทศไทยต่อไปได้ในอนาคต

Govtech Mission “One Nation, One Mission” #ยกระดับประเทศไทย #EdTech
https://www.facebook.com/FutureInnovativethailand/videos/483752035697003/