เวชสุพรสอนพัฒนาชีวิต ความคิด ธุรกิจ

เวชสุพรสอนพัฒนาชีวิต ความคิด ธุรกิจ
คลินิกเวชสุพร แหลมแม่พิมพ์ ระยอง

VSP เป็นสถานพยาบาลเอกชน เชียวชาญทุกมิติเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของประชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เราเล็งเห็นช่องว่างชนชั้นทางสังคมในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ชนชั้นสูง รากหญ้า มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน เราต้องการให้ปัญหาได้รับการแก้ไขมาโดยตลอดขอบคุณโครงการให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขเสนอไอเดีย เพื่อพัฒนาประเทศ

Govtech Mission “One Nation, One Mission” #ยกระดับประเทศไทย #HealthTech
https://www.facebook.com/FutureInnovativethailand/videos/611791226010006/