สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเข้าพบรองเลขาธิการและผู้อำนวยการ

25/7/62 สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเข้าพบรองเลขาธิการและผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อรับคำแนะนำสำหรับการจัดทำนโยบายสำหรับคนพิการในประเทศไทย