สถาบันการศึกษาถือเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ

สถาบันการศึกษาถือเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ แต่อย่างไรก็ตามภายในสถาบันการศึกษาก็ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ยังมีจำนวนนักเรียน นักศึกษาจำนวนมากที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ด้วยเหตุนี้นักเรียน นักศึกษาบางกลุ่มจำเป็นต้องทำงานระหว่างเรียนเพื่อหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวหรือแม้แต่หารายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนเอง เช่นเดียวกันนักศึกษาคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ผู้จะเป็นแม่พิมพ์ของชาติในอนาคต จำเป็นต้องทำงานพิเศษตามโอกาสที่เปิดรับ ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง ในกรณีที่มีความรู้ในศาสตร์ นักศึกษาจะได้โอกาสนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เช่น รับสอนพิเศษ หากไม่มีตำแหน่งงานดังกล่าวหรือนักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งหางานที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู นักศึกษาบางส่วนจำเป็นต้องทำงานในตำแหน่งพนักงานร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น

ในการนี้ทีมนักประดิษฐ์เห็นว่า ควรสร้างนวัตกรรมที่รวมแหล่งข้อมูลของตำแหน่งงานและประมวลผลผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้นักศึกษาครูและผู้ประกอบการได้งานและพนักงานที่เหมาะสมกับความต้องการของนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งนี้นักศึกษาคณะครุศาสตร์จะได้รับแหล่งข้อมูลการหางานที่น่าเชื่อถือ อันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ลดความยากจนและเหลื่อมล้ำทางสังคมที่กล่าวมาข้างต้น อันเป็นวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมเรื่องนี้

Govtech Mission “One Nation, One Mission” #ยกระดับประเทศไทย #Edtech

SWAPS

สถาบันการศึกษาถือเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ แต่อย่างไรก็ตามภายในสถาบันการศึกษาก็ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ยังมีจำนวนนักเรียน นักศึกษาจำนวนมากที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ด้วยเหตุนี้นักเรียน นักศึกษาบางกลุ่มจำเป็นต้องทำงานระหว่างเรียนเพื่อหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวหรือแม้แต่หารายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนเอง เช่นเดียวกันนักศึกษาคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ผู้จะเป็นแม่พิมพ์ของชาติในอนาคต จำเป็นต้องทำงานพิเศษตามโอกาสที่เปิดรับ ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง ในกรณีที่มีความรู้ในศาสตร์ นักศึกษาจะได้โอกาสนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เช่น รับสอนพิเศษ หากไม่มีตำแหน่งงานดังกล่าวหรือนักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งหางานที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู นักศึกษาบางส่วนจำเป็นต้องทำงานในตำแหน่งพนักงานร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น ในการนี้ทีมนักประดิษฐ์เห็นว่า ควรสร้างนวัตกรรมที่รวมแหล่งข้อมูลของตำแหน่งงานและประมวลผลผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้นักศึกษาครูและผู้ประกอบการได้งานและพนักงานที่เหมาะสมกับความต้องการของนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งนี้นักศึกษาคณะครุศาสตร์จะได้รับแหล่งข้อมูลการหางานที่น่าเชื่อถือ อันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ลดความยากจนและเหลื่อมล้ำทางสังคมที่กล่าวมาข้างต้น อันเป็นวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมเรื่องนี้Govtech Mission "One Nation, One Mission" #ยกระดับประเทศไทย #Edtech

โพสต์โดย Future Innovative Thailand Institute เมื่อ วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019