รายการ “คิดสร้างชาติ ปี 2 ผู้ว่าฯหน้าใหม่ (The Governor)”

รายการ “คิดสร้างชาติ ปี 2 ผู้ว่าฯหน้าใหม่ (The Governor)”

    รายการ คิดสร้างชาติ ปี 2 ผู้ว่าฯหน้าใหม่ (The Governor)    

โดย สถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ ร่วมกับ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT)

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาโครงสร้างการดำเนินการพัฒนาประเทศ โดยมี
การเร่งขับเคลื่อนปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเต็มที่
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาอย่างเข้าถึงทุกพื้นที่ และเดินหน้าสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน คนรุ่นใหม่ให้
มีส่วนร่วมในการร่วมกำหนดทิศทางกรอบการพัฒนาในทุกมิติ โดยเริ่มจากจังหวัดของตน
จึงเป็นพลังสำคัญในการร่วมยกระดับการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้พร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก

สถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ ร่วมกับ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย
(Future Innovative Thailand Institute หรือ FIT) จึงได้ริเริ่มรายการ “คิดสร้างชาติ
ปี 2 ผู้ว่าฯหน้าใหม่ (The Governor)”  ในรูปแบบรายการแข่งขันประกวดความคิด
ปฏิรูปประเทศไทยเป็นปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “The Governor” การเป็น ‘ผู้ว่าราชการ
จังหวัด’ รุ่นใหม่ที่ประชาชนต้องการ เพื่อเป็นเวทีและเปิดโอกาสให้กับเยาวชน คนรุ่นใหม่
ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอนโยบาย แนวทางและรูปแบบการแก้ปัญหา
รวมไปถึงการพัฒนาจังหวัดของตน โดยเยาวชนผู้เข้าร่วมรายการจะมีโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นระดมแนวคิด วิเคราะห์ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการสร้างอนาคตใหม่ที่
ดีกว่าสู่การพัฒนาประเทศ สะท้อนจากมุมมอง ความคิดของคนรุ่นใหม่ของประเทศไทย
อย่างแท้จริง ผ่านการแข่งขันประกวดแนวคิดสร้างสรรค์

อันมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน คนรุ่นใหม่จากทั่วทุกภูมิภาค หันมาใส่ใจ
และมีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพ ใช้ความคิดสร้างสรรค์นำเสนอแนวทางการพัฒนา
ประเทศไทยด้านต่างๆร่วมกัน ทำให้เกิดการขับเคลื่อนที่สำคัญที่มีเจตนารมณ์
สอดคล้องกันในการมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสในการนำเสนอแนวคิด และแนวทางในการพัฒนาจังหวัดของตน
 2. เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศของภาคีเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนทั่วไป และสร้างการพัฒนาผู้นำเครือข่ายจังหวัด
 3. เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและแนวทางการพัฒนาจังหวัดทั่วประเทศไทยในด้านต่างๆ
  ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ได้เข้าร่วมประกวด เพื่อแสดง
ความสามารถในการคิดริเริ่มนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาจังหวัดอันนำไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

2.เปิดกว้างการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักต่อความสำคัญของการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการบริหารประเทศไทยตามระบอบประชาธิปไตย ในวงกว้าง และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

3.มีการนำเสนอนโยบายและโครงการ โดยเยาวชน คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาจังหวัดของตน
ในด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์

 

คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย (ไม่จำกัดอายุ)
 2. สมัครเป็นรายบุคคล โดยผู้สมัครอาจมีที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยได้ 1 คน
 3. ผู้สมัครต้องระบุชื่อจังหวัดที่ตนเองได้นำเสนอในบทความ 1 จังหวัดต่อ 1 บทความ
  ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถส่งบทความได้มากกว่า 1 บทความ (1 จังหวัด)
  แต่ไม่เกิน 3 บทความต่อคน โดยจังหวัดที่เลือกนั้นควรอยู่ต่างภาคกัน
 4. ผู้สมัครต้องส่งบทความตอบโจทย์การแข่งขัน (Proposal) ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 (อาจบันทึกคลิปวิดีโอ หรือส่งแผ่นภาพการนำเสนอ ประกอบการสมัคร)

ช่องทางการสมัครและระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

1.ทางไปรษณีย์ : โครงการคิดสร้างชาติ สถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่
ตู้ ปณ. 
ปณฝ.มอนเดอเร ทาวเวอร์ 10323
2.ทาง E-mail : [email protected]

3.ทาง Online : http://goo.gl/forms/1TD8kbrzuc1SIlN13

 

    • ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ถึง 14 ตุลาคม 2559
     นับวันประทับตราทางไปรษณีย์และวันที่ปรากฏบน E-mail เป็นสำคัญ
    • สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B6Vnxf5ZY6eadnN1SUlOLWxtUXc

 

 

 

 

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา หรือ บัตรประชาชน 1 ใบ
  พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา โดยเห็นรูปผู้สมัครอย่างชัดเจน
 2. แบบฟอร์มการสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
 3. บทความตอบโจทย์การแข่งขัน ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
  โดยเนื้อหาของบทความจะต้องตอบโจทย์ต่อไปนี้ :
  – ถ้าคุณ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดคนต่อไป คุณจะเลือกเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใด?
  – คุณจะแก้ปัญหาความยากจน รายได้ หรือเศรษฐกิจในจังหวัดนั้นอย่างไร
  ?

หมายเหตุ : หากผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบตามที่ระบุ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ทางคณะกรรมการจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์

 

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกจังหวัดที่ต้องการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 1 จังหวัดต่อ 1 บทความ ต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่ควรทราบในการบริหารจัดการจังหวัด ข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน รายได้ หรือเศรษฐกิจในจังหวัดนั้นๆอย่างชัดเจน โดยมีการสมมติเหตุการณ์ว่าผู้เข้าแข่งขัน
ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีอำนาจในการสั่งการหน่วยงานที่อยู่ใน
จังหวัดทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การพาณิชย์ อุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว แรงงาน การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน  การคมนาคม การศึกษา การพัฒนาชุมชน การจัดการผังเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัย การจัดสรรที่ดินของรัฐ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
เบื้องต้นในรอบแรก จะพิจารณาจากบทความ ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
เป็นหลัก ประกอบกับ คลิปวิดีโอหรือสื่อประกอบ และการอัดเทป Presentation ในกิจกรรม
Audition (ประมาณ 3 นาที) ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ความเข้าใจในบริบทและสภาพปัญหาของจังหวัดนั้น
 • แนวคิดข้อเสนอในการปฏิรูปตอบโจทย์ปัญหาของจังหวัดนั้น
 • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของแนวทางการปฏิรูปหรือการแก้ปัญหา
 • ·โอกาสและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของข้อเสนอ โดยคำนึงถึงศักยภาพ
  และความสอดคล้องกับงบประมาณที่จังหวัดนั้นพึงจะได้รับ

เกณฑ์การตัดสินนี้จะใช้เป็นเกณฑ์หลักในการตัดสินในรอบต่อๆไป ตลอดจนการมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และมีผลต่อการพัฒนาในวงกว้าง โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าแข่งขันควรเรียบเรียงบทความ
และการนำเสนอในแต่ละรอบการแข่งขันตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • ชื่อจังหวัดที่สนใจปฏิรูป
 • การนำเสนอการวิเคราะห์ปัญหา ความท้าทาย กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • ข้อเสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน รายได้ หรือเศรษฐกิจ ในจังหวัด
 • แผนการบริหารจัดการ
 • แนวทางการประเมินแผนงาน
 • ภาคผนวกหรือเอกสารแนบ (ถ้ามี)

 

รางวัลการประกวด                              

รางวัลของการแข่งขันรอบที่ 3 : การแข่งขันระดับภาค

 • ผู้ชนะเลิศระดับภาค ทั้ง 5 ภาค (4 ภาค และ กทม.) มีทั้งหมด 5 คน
  จะได้รับรางวัลทุนการศึกษา คนละ 50,000 บาท
  (ผู้ชนะต้องส่งเนื้อหาของ Presentation ให้ครบถ้วน และเข้าแข่งขันในรอบต่อไป)

รางวัลของการแข่งขันรอบที่ 4 : การแข่งขันรอบแชมป์ชิงแชมป์ (Final)  

 • ·ผู้ชนะเลิศระดับภาค จากการแข่งขันรอบที่ 3 ซึ่งมีทั้งหมด 5 คน จะถือเป็นผู้เข้ารอบ
  แชมป์ชิงแชมป์เพื่อทำการแข่งขันหาผู้เป็นเลิศของการนำเสนอแนวคิดในหัวข้อการเป็น
  ‘ผู้ว่าราชการจังหวัด’ รุ่นใหม่ที่ประชาชนต้องการ โดยผู้ชนะเลิศในรอบแชมป์ชิงแชมป์ จำนวน 1 คน จะได้รับรางวัลพิเศษ “Cool Japan เจาะลึกนโยบาย พลิกวิกฤต
  เป็นโอกาส” เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง (พร้อมที่ปรึกษาหรือ
  ผู้ช่วย) มูลค่า 100,000 บาท 1 รางวัล

 

วิธีดำเนินการและระยะเวลาการแข่งขัน

รูปแบบการแข่งขันประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อค้นหาผู้เป็นเลิศของการนำเสนอ
แนวคิด ในหัวข้อการเป็น ‘ผู้ว่าราชการจังหวัด’ รุ่นใหม่ที่ประชาชนต้องการ ในแต่ละภาค
จะแบ่งขั้นตอนการแข่งขันออกเป็นทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้

หมายเหตุ : วิธีการดำเนินการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามจำนวนผู้สมัครและตามความเหมาะสม

กำหนดการกิจกรรมตลอดโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการ “คิดสร้างชาติ” สถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ ตู้ ปณ. 8 ปณฝ. มอนเดอเร ทาวเวอร์ 10323
http://www.facebook.com/fitidea   E-mail: [email protected]