ติดตาม ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์

25/6/62 สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยติดตาม ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ร่วมงานเปิดตัว โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ ณ ศูนยฺเมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางในการเผยแพร่ความรู้เรื่องดินและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี หรือ”ปุ๋ยสั่งตัด” ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสุขภาพที่ดีขึ้นของเกษตรกรจากการลดการใช้ยาฆ่าแมลง