ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ กระตุ้นคนรุ่นใหม่ร่วมเสนอแนวคิดปฏิรูปประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “คิดสร้างชาติ”

 

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ กระตุ้นคนรุ่นใหม่ร่วมเสนอแนวคิดปฏิรูปประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “คิดสร้างชาติ”

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในฐานะประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย มูลนิธิ ควง อภัยวงศ์ แถลงเปิดโครงการ “คิดสร้างชาติ” เป็นโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ โดยเชิญชวนคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน ๒๗ ปี รวมทีม ทีมละ ๓ คน ส่งความคิดสร้างสรรค์เพื่อปฏิรูปประเทศไทย โดยสามารถเสนอความคิดเรื่องใดก็ได้ ทั้งนี้จะมีการแบ่งหัวข้อเป็น ๑๑ ด้าน ตามกรอบการดำเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยค้นหาความคิดที่ดีที่สุดในแต่ละด้าน ทีมผู้ชนะแต่ละด้านทั้ง ๑๑ ทีมจะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากนั้นทีมชนะจากแต่ละหัวข้อทั้ง ๑๑ ทีม จะแข่งขันรอบสุดท้ายเพื่อให้ได้ทีมชนะเลิศ ๑ ทีม เพื่อรับรางวัลพิเศษไปทัศนศึกษาที่สหราชอาณาจักร พร้อมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชั้นนำและรัฐสภาของสหราชอาณาจักร

ดร.สุรินทร์ กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ว่า “การปฏิรูปประเทศไทยให้เกิดผลสำเร็จต้องเปิดโอกาสให้คนไทยทุกรุ่น ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ  เข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมเสนอแนวทาง เราให้ความสำคัญกับรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวที่มีความห่วงใยต่ออนาคตของประเทศชาติ จึงจัดโครงการ “คิดสร้างชาติ” ขึ้นมา”

รางวัลชนะเลิศพิเศษที่จะได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่สหราชอาณาจักรสำหรับสามคนในทีมพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา จะเป็นโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจคิดโครงการใหม่ๆ เพื่อใช้ประกอบการมีส่วนผลักดันการปฏิรูปประเทศต่อไป โดยจะมีการทำสารคดีในการทัศนศึกษาครั้งนี้เผยแพร่ทางสื่อมวลชนด้วย เพื่อรองรับกระแสการตื่นตัวกับการปฏิรูปประเทศอยู่ในขณะนี้

โครงการ “คิดสร้างชาติ” นี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆเข้ามาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน จำนวนมาก อาทิเช่น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, นาย ถวิล เปลี่ยนศรี, นายปรีชา วัชราภัย, ดร. ปณิธาน วัฒนายากร, แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์, ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์, นาย บุญชัย โชควัฒนา, ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล, นาย เทพชัย หย่อง, นายแพทย์ สุภกร บัวสาย, นาย แก้วสรร อติโพธิ เป็นต้น โดย นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ทั้งนี้คณะกรรมการในแต่ละด้านนอกจากจะทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินแล้ว ยังจะทำหน้าที่วิพากษ์ วิเคราะห์และวิจารณ์ เพื่อกระตุ้นความคิดของคนรุ่นใหม่ในการมีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศด้วย

ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และประกาศผลทีมที่เข้ารอบแรกในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยทีมผู้สมัครต้องส่งแนวความคิดมาเป็นเอกสาร ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ เอ ๔ และอาจส่งเป็นสื่ออื่นๆ เพิ่มเติม เช่น คลิปวีดีโอ แผ่นภาพการนำเสนอ เป็นต้น เพื่อประกอบการนำเสนอแนวความคิดได้ เมื่อได้ผู้มีสิทธิ์เข้ารอบแรกในแต่ละด้าน จึงจะเริ่มการแข่งขันรอบต่อๆ ไป และจะมีการเผยแพร่สู่สาธารณะทางสถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ ช่วงต้นปี ๒๕๕๘ และทีมที่ชนะเลิศจะได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาที่สหราชอาณาจักร ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธัญนภัทร์ ไชยยังธัญทวี     โทร. 061 616 4370

คุณญาณิน สวัสดิ์ชัย           โทร. 091 725 1515

โครงการ “คิดสร้างชาติ” สถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่

ตู้ ปณ. 8 ปณฝ.มอนเดอเร ทาวเวอร์ 10323

https://www.facebook.com/fitidea

E-mail:       [email protected]