สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย

Future Innovative Thailand Institute

การคิดเชิงออกแบบ

เป็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายคือการหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นมุมมองของผู้ใช้ (user-centered) และมีเจตนาในการสร้างผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์

นวัตกรรมสังคม

“สิ่งใหม่ๆ ทั้งที่เป็นกระบวนการทางความคิด (จินตนาการ) หรือ การสร้างโอกาส หรือการลงมือปฏิบัติ (action) เพื่อแก้ปัญหา หรือเพื่อทำให้สังคมดีขึ้น สิ่งใหม่ๆนี้รวมถึงการปรับหรือพัฒนาบนฐานเดิมด้วย”

การเปลี่ยนแปลงระบบ

คือการสร้างพลังขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนในสังคม ประเทศเป็นของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะเวลาเลือกตั้งเท่านั้น การเห็นภาพอนาคตร่วมที่พึงปราถนาที่เข้าใจได้จริง (visualized future) มีส่วนสำคัญต่อการกำหนดทิศทางการปฏิบัตินับจากปัจจุบันสู่เป้าหมายที่ต้องการ และเป็นพลังอันสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนความพยายามร่วมของประเทศได้

ศึกษาค้นคว้าวิจัยปัญหา

ศึกษาค้นคว้าวิจัยปัญหาและความท้าทายสำคัญของประเทศ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำมาออกแบบทางเลือกของการพัฒนาประเทศที่เป็นไปได้และยั่งยืนในอนาคต ที่ทุกคนสามารถเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินการได้

สื่อสารสร้างความเข้าใจ

สื่อสารสร้างความเข้าใจ ในคุณค่าความสำคัญของกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างไตร่ตรอง เพื่อนำสู่กระบวนการตัดสินใจและอนาคตที่มีคุณภาพ ร่วมกันของสังคม

พัฒนานโยบายสาธารณะที่มีนวัตกรรมสูง

พัฒนานโยบายสาธารณะที่มีนวัตกรรมสูง ตอบสนองความต้องการและความท้าทายของประเทศ ได้อย่างเท่าทัน เพียงพอและแท้จริง ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า ไตร่ตรองอย่างมีส่วนร่วม กับทุกภาคส่วนในสังคม

สร้างเครือข่ายพลเมือง

สร้างเครือข่ายพลเมืองเพื่อการพัฒนาประเทศที่มีความหลากหลาย ร่วมดำเนินการได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์ ตั้งอยู่บนฐานข้อมูล ความรู้ เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยยึดเอาประโยชน์ ของส่วนร่วมเป็นที่ตั้งอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม

สื่อโซเชียลล่าสุด